msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

抱歉各位網友大大,由於最近發生了太多事,導致心情很不美麗,所以就連這種很簡單的開箱文的文字,現在碰到都不知道該怎提筆寫完,以下就請各位自行看圖說故事吧。

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

———————-測試—————————-

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!
Run #1- DX10 1680×1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 29.505
Run #2- DX10 1680×1050 AA=8x, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 23.855
Run #3- DX10 1680×1050 AA=16x, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 23.25
Run #4- DX10 1900×1200 AA=No AA, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 23.7
Run #5- DX10 1900×1200 AA=4x, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 19.515
Run #6- DX10 1900×1200 AA=8x, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 18.98
Run #7- DX10 1900×1200 AA=16x, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 18.57

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!
DirectX 10 GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1680 x 1050 AA 0xx
==> Framerate [ Min: 43.78 Max: 73.22 Avg: 58.00 ]

DirectX 10 GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1680 x 1050 AA 8xx
==> Framerate [ Min: 32.52 Max: 58.42 Avg: 44.61 ]

DirectX 10 GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1680 x 1050 AA 16xx
==> Framerate [ Min: 31.31 Max: 57.17 Avg: 43.73 ]

DirectX 10 GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1200 AA 0xx
==> Framerate [ Min: 36.82 Max: 58.05 Avg: 47.25 ]

DirectX 10 GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1200 AA 4xx
==> Framerate [ Min: 24.06 Max: 47.93 Avg: 36.30 ]

DirectX 10 GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1200 AA 8xx
==> Framerate [ Min: 21.61 Max: 46.53 Avg: 33.67 ]

DirectX 10 GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1200 AA 16xx
==> Framerate [ Min: 21.52 Max: 46.21 Avg: 33.18 ]

msi N460GTX CYCLONE 768D5強悍現身!
DirectX 9.0c GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1280 x 1024 AA 0xx
==> Framerate [ Min: 50.94 Max: 94.73 Avg: 75.22 ]

DirectX 9.0c GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1280 x 1024 AA 4xx
==> Framerate [ Min: 45.13 Max: 79.30 Avg: 61.11 ]

DirectX 9.0c GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1280 x 1024 AA 8xx
==> Framerate [ Min: 43.80 Max: 76.36 Avg: 58.96 ]

DirectX 9.0c GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1280 x 1024 AA 16xx
==> Framerate [ Min: 42.44 Max: 75.62 Avg: 57.55 ]

DirectX 9.0c GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1680 x 1050 AA 0xx
==> Framerate [ Min: 44.73 Max: 74.60 Avg: 60.06 ]

DirectX 9.0c GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1680 x 1050 AA 4xx
==> Framerate [ Min: 34.92 Max: 61.58 Avg: 48.31 ]

DirectX 9.0c GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1680 x 1050 AA 8xx
==> Framerate [ Min: 33.93 Max: 59.46 Avg: 46.65 ]

DirectX 9.0c GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1680 x 1050 AA 16xx
==> Framerate [ Min: 32.46 Max: 59.43 Avg: 45.39 ]

SHARE
Previous articlemsi N460GTX CYCLONE 1GD5現身!
Next articleNvidia GeForce GTX465效能實測!
美z.人生,早期出沒於Mobile01論壇、PCDVD論壇,近一年自立門戶,創立美z.人生網站,目前專職測試3C、家電,歡迎廠商合作,聯絡方式請寄以下Mail:[email protected]